ثبت نام کارگاه استاد معماری به اتمام رسید.

با توجه به سیاست های انتشارات مبنی بر شرکت حداکثر معلمان و مدرسان زبان انگلیسی سراسر کشور،

اولویت ثبت نام با افرادیست که تاکنون در کارگاه های این انتشارات شرکت ننموده اند